Output.write

Write data

 1. void write(string data)
  class Output
  void
  write
  (
  string data
  )
 2. void write(in void[] data)

Meta