Output.write

Write data

 1. void write(string data)
 2. void write(in void[] data)
  class Output
  void
  write
  (
  in void[] data
  )

Meta